Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie

Biuro Geodezyjno Kartograficzne "MAPEX" s.c. w Przysusze informuje, że z powodu niemożliwości doręczenia zawiadomień o czynnościach przejęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej 837 położonej w obrębie Przysucha gm. Przysucha przy ul. Konopnickiej, pisma dotyczące  współwłaścicieli nieruchomości zostały złożone w Urządzie Gminy i Miasta w Przysusze.

2018-04-17 09:06:27
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na  „Demontażu napowietrznej stacji trafo oraz budowa nowej napowietrznej stacji trafo w nowej lokalizacji, przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN (wymiana przewodów aluminiowych na przewody izolowane typu AsXSn) wraz z wymianą istniejących stanowisk słupowych na nowe oraz przebudowa przyłączy napowietrznych (wymiana gołych przyłączy typu aluminiowego na izolowane typu AsXSn)  na działkach położonych w miejscowości Ruski Bród.

2018-04-03 13:45:39
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie drogi gminnej na działce o nr. ewid. 1637 położonej w miejscowości Skrzyńsko przy Placu Św. Marka.

2018-03-26 11:55:44
Obwieszczenie

Obwieszczenie wydane w toku postępowania administracyjnego prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej w celu określenia warunków hydrogeologicznych w podłożu projektowanej drogi ekspresowej S-12 na odcinku granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe (bez węzła), pow. przysuski, szydłowiecki, radomski, woj. mazowieckie”.

2018-03-26 11:04:47
Zawiadomienie II

Starosta przysuski zawiadamia, że w dniu 20.04.2018r. (piątek) o godz. 15.00 w budynku Szkoły podstawowej w Ruskim Brodzie odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Hucisko, gm. Przysucha.
Celem zebrania jest podjęcie uchwały przez uczestników scalenia gruntów w sprawie zatwierdzenia dokonanego szacunku porównawczego gruntów i ich części składowych.

Jest to bardzo ważne zebranie w postępowaniu scaleniowym, dlatego udział w nim należy traktować jako obowiązkowy.


Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zebrania można uzyskać pod numerem telefonu 48 3313490 w godzinach 7:30-15:00

 

Szczegółowe informacje zamieszczamy do pobrania w pliku poniżej

2018-03-21 11:14:44
Zawiadomienie I

Informujemy o ogólnym zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi Hucisko, gm. Przysucha, w celu zaznajomienia  z wynikami szacunku porównawczego gruntów i ich części składowych.

 

Zebranie odbędzie się w miejscowości Ruski Bród w budynku Szkoły Podstawowej w dniu 06.04. 2018r. o godzinie 15:00.

Szczegółowe informacje odnośnie spotkania i późniejszego udostępnienia oszacowania  znajdują się w załączniku.

2018-03-21 10:53:53
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej w miejscowości Kolonia Szczerbacka

2018-03-20 14:13:08
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej

2018-03-16 11:41:29
Obwieszczenie

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego wszczętego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działa Pan Jacek Grabowski, w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej w celu określenia warunków hydrogeologicznych w podłożu projektowanej drogi ekspresowej S-12 na odcinku granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe (bez węzła), pow. przysuski, szydłowiecki, radomski, woj. mazowieckie”.

2018-03-13 12:32:47
Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j. Dz. U z 2017 r poz.1073/ podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 05.03.2018 r Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej przy Placu Św. Marka w Skrzyńsku na działce o nr ewid. 1637. Zainteresowani mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia w tut. urzędzie pok. nr 3 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

2018-03-06 12:45:07