Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy i Miasta Przysucha


Statystyki - Rejestr zmian - Mapa strony - Szukaj - Instrukcja - Redaktorzy | Wersja podstawowa strony

Strona Główna Archiwalna strona BIP
prowadzona do grudnia 2012
Komunikaty

Mapa strony
Wersja archiwalna
Konkursy na stanowisa dyrektorów PSP Nr 1 w Przysusze oraz PSP w Ruskim Brodzie

BURMISTRZ GMINY I MIASTA PRZYSUCHA

ogłasza konkursy na stanowiska :

1.Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przysusze

Przysucha, ul. Krakowska 76

2.Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ruskim Brodzie

Ruski Bród, ul. Główna 51

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek ( Dz. U. z 2003r. Nr 89, poz. 826 oraz Nr 189, poz.1854).

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki,
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierającej informację o stażu pracy, pedagogicznej ? w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej- w przypadku nauczyciela akademickiego,
 3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia ? w przypadku osoby będącej nauczycielem,
 4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego ? w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 6. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek,
 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304 ) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia
 11. 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391,

  Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz.1611 ),

 12. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2002r. Nr 101 poz. 926 i Nr 153 poz.1271 ) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ?Konkurs? w terminie 15 dni od ukazania się ogłoszenia, pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Przysusze, 26-400 Przysucha, Pl. Kolberga 11, tel.048 675 22 19, sekretariat ? pok. Nr 11

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta w Przysusze. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Ilość odwiedzin127312
Osoba wprowadzająca informacjęEdward Skólski
Osoba wprowadzająca informację
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informacjęEdward Skólski
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Czas wytworzenia2004-07-12 00:00:00
Czas publikacji2004-07-12 00:00:00
Ostatnia zmiana2012-11-23 14:42:40
Data przeniesienia do archiwum2004-08-11
Pokaż rejestr zmianWersja 5.1.8 RSS
Czas generowania: 1.931
Urząd Gminy i Miasta w Przysusze
Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha
(0-48) 675 22 19