Podatek od nieruchomości 

 

 

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości ?

Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, które są:

- właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych,

- użytkownikami wieczystymi gruntów,

- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości,

- posiadają bez tytułu prawnego nieruchomości lub ich części, albo obiekty budowlane lub ich części, stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. W przypadku, gdy wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku.

Jakie nieruchomości podlegają opodatkowaniu ?

Opodatkowaniu podlegają:

- grunty,

- budynki lub ich części,

- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Budynkiem jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, chyba, ze przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

 

W jaki sposób ustalana jest wysokość podatku od nieruchomości ?

Wysokość podatku ustala się mnożąc podstawę opodatkowania przez odpowiednią stawkę. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na dany rok podatkowy ustala w drodze decyzji Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha. Natomiast osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej same dokonują obliczenia podatku w deklaracji.

Co stanowi podstawę opodatkowania ?

Podstawę opodatkowania stanowi:

- dla gruntów – ich powierzchnia,

- od budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,

- dla budowli – 2% ich wartości ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego stanowiącej podstawę obliczania amortyzacji, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Powierzchnię gruntów ustala się na podstawie ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Przysuskiego.

Jak obliczyć powierzchnię użytkową ?

Jest to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Do powierzchni użytkowej nie wlicza się powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Natomiast powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnie tę pomija się.

Jakie są stawki podatku od nieruchomości ?

W 2018 r. na terenie Gminy i Miasta Przysucha obowiązują stawki określone uchwałą Nr XXXI/224/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 9.11.2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz zwolnień w tym podatku (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2017 r., poz. 10508).

Kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed jego ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jakie są obowiązki informacyjne podatnika?

Podatnicy zobowiązani są informować o:

- okolicznościach uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości (zakup, sprzedaż nieruchomości, rozbudowa, wyburzenie itp.),

- zdarzeniach mających wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku, w szczególności zmianie sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części.

Odpowiednie formularze zostały zamieszczone na stronie internetowej BIP Gminy i Miasta Przysucha bip.gminaprzysucha.pl . Są to załączniki do Uchwały Nr XII/96/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2015 r., poz. 10721).

W przypadku osób fizycznych informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych wg ustalonego wzoru należy złożyć w terminie 14 dni od wystąpienia w/w okoliczności. Oznacza to, że osoby fizyczne mają obowiązek składania informacji tylko w przypadku w/w zmian.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane corocznie składać, deklarację, bez wezwania, w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Ponadto w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu lub jego części, osoby prawne zobowiązane są złożyć skorygowaną deklarację.

Jakie są terminy płatności podatku?

Osoby fizyczne zobowiązane są wpłacać podatek w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Osoby prawne zobowiązane są wpłacać obliczony w deklaracji podatek – bez wezwania- w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia roku podatkowego.

Wpłaty zobowiązania podatkowego można dokonać do rąk sołtysa (w sołectwach), w kasie tut. urzędu lub na rachunek urzędu w PeKaO SA Przysucha nr: 79 1240 5703 1111 0000 4901 6718.

Gdzie załatwić sprawę?

Informacje, deklaracje na podatek od nieruchomości oraz inne niezbędne dokumenty i pisma należy przesyłać na adres: Urząd Gminy i Miasta Przysucha, Pl. Kolberga 11, 26-400 Przysucha. Dokumenty można również złożyć w Sekretariacie urzędu – pokój nr 11. Szczegółowych informacji w sprawie podatku udzielają pracownicy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, I piętro, pokój nr 14.

tel:(48) 675 2181, email: aszklarczyk@gminaprzysucha.pl

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach (Dz. U. z 2017 , poz. 1785),

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.),

- uchwała nr XXXI/224/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz zwolnień w tym podatku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017r. poz. 10508),

- uchwała nr XII/96/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015 r., poz. 10721).

 

Załączniki

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)

Data: 2016-01-11 11:14:40 Rozmiar: 132.5k Format: .doc Pobierz

Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

Data: 2016-01-11 11:14:40 Rozmiar: 107.5k Format: .doc Pobierz

Dane identyfikacyjne współwłaścicieli/współposiadaczy gruntów z osobą prawną, spółką lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (ZN-1)

Data: 2016-01-11 11:14:40 Rozmiar: 40k Format: .doc Pobierz

Dane identyfikacyjne przedmiotów opodatkowania (ZN-1A,B,C,Z)

Data: 2016-01-11 11:14:40 Rozmiar: 173.5k Format: .doc Pobierz

RODZAJE I STAWKI NIERUCHOMOŚCI.doc

Data: 2017-11-28 09:42:33 Rozmiar: 61.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 3267
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy i Miasta Przysucha
Osoba wprowadzająca informację : Mariusz Wielgo
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Szklarczyk
Czas wytworzenia: 2014-01-08 09:23:16
Czas publikacji: 2017-11-28 09:42:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak