Podatek od środków transportowych 

 

 

Kto jest podatnikiem podatku od środków transportowych?

Podatnikami są:

- osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,

- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany,

- posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako powierzone przez zagraniczna osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Jakie pojazdy podlegają opodatkowaniu?

Opodatkowaniu podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,

- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,

- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i wyższą,

- autobusy.

Jakie są stawki podatku od środków transportowych?

W 2018 r. obowiązują stawki podatkowe w wysokości określonej Uchwałą Nr XXXI/225/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 10509).

Kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku nabycia środka transportowego już zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Jakie są obowiązki informacyjne podatnika?

Podatnicy są obowiązani do składania deklaracji na podatek od środków transportowych:

- do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego,

- jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Deklaracja na podatek od środków transportowych stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2025).

Jakie są terminy płatności podatku?

Podatek wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Gdzie załatwić sprawę?

Deklaracje na podatek od środków transportowych oraz inne niezbędne dokumenty i pisma należy przesłać na adres: Urząd Gminy i Miasta Przysucha, Pl. Kolberga 11, 26-400 Przysucha. W/w dokumenty można złożyć również w sekretariacie urzędu, pokój nr 11. Szczegółowe informacje w sprawie podatku można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych, I piętro, pokój nr 14.

tel. (48) 6752181, email: agajos@gminaprzysucha.pl

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785),

- uchwała nr XXXI/225/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017r., poz.10509),

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2025),

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r., poz. 201 ze zm.).

 

Załączniki

Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)

Data: 2016-01-12 08:06:07 Rozmiar: 106.29k Format: .pdf Pobierz

Załącznik do deklaracji DT-1 (DT-1A)

Data: 2016-01-12 08:06:07 Rozmiar: 97.63k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 746
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy i Miasta Przysucha
Osoba wprowadzająca informację : Mariusz Wielgo
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Szklarczyk
Czas wytworzenia: 2014-01-08 09:42:04
Czas publikacji: 2017-11-28 09:08:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak