Podatek rolny 

 

 

Jakie grunty podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym?

Podatkiem rolnym opodatkowane są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Użytki rolne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Kto jest podatnikiem podatku rolnego ?

Podatnikami są:

- właściciel gruntów,

- posiadacz samoistny gruntów,

- użytkownik wieczysty gruntów,

- posiadacz gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

- wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, albo

- jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa lub w zarządzie Lasów Państwowych;

- dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

W jaki sposób ustalana jest wysokość podatku rolnego?

Wysokość podatku rolnego ustala się mnożąc podstawę opodatkowania przez odpowiednią stawkę. Podatek rolny od osób fizycznych na dany rok podatkowy ustala w drodze decyzji Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha, natomiast osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej same dokonują obliczenia podatku w deklaracji.

Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem rolnym?

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych- liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzaju i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;

- dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Jakie są stawki podatku rolnego?

Stawki podatku wynoszą:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5q żyta,

- od 1 ha pozostałych gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych – równowartość pieniężną 5q żyta – obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Komunikatem z dnia 18 października 2017 r. (M. P. z 2017 r., poz.958) Prezes GUS ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 r. wyniosła 52,49 zł za 1q. Uchwałą nr XXXI/223/2017 z dnia 9 listopada 2017r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 r., poz.10507), Rada Gminy i Miasta Przysucha obniżyła cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do kwoty 48,00 zł. za 1q.

W 2018 r. podatek rolny wynosi:

- 120 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych,

- 240,00 zł od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów rolnych.

Kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do gruntów (np. nabycie gruntów w drodze kupna, dziedziczenia, itp.) lub nastąpiło objęcie gruntów w posiadanie (np. w przypadku dzierżawy gruntów komunalnych). Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jakie są obowiązki informacyjne podatnika?

Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć informację w sprawie podatku rolnego w terminie 14 dni od dnia:

- powstania obowiązku podatkowego (np. zakup, wydzierżawienie gruntów),

- wygaśnięcia obowiązku podatkowego (sprzedaż gruntów, zmiana klasyfikacji w ewidencji gruntów gospodarstwa),

- zaistnienia zmian (zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni gruntów, zajęcie gruntów gospodarstwa rolnego na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż rolnicza, zaprzestanie tej działalności i przywrócenie działalności rolniczej, zmiana klasyfikacji w ewidencji gruntów).

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają deklarację na podatek rolny na dany rok podatkowy, bez wezwania, w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Skorygowana deklarację – wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty – należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności- jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów ich powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu. Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy ustawy o podatku rolnym (w tym mocy uchwały rady gminy).

Jakie są terminy płatności podatku?

Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Gdzie załatwić sprawę?

Informacje, deklaracje na podatek rolny oraz inne niezbędne dokumenty i pisma należy przesyłać na adres Urzędu: Pl. Kolberga 11, 26-400 Przysucha. Dokumenty można złożyć również w Sekretariacie Urzędu – pokój nr 11.

Podstawa prawna :

- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz.1892),

- uchwała Nr XII/96/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015 r., poz. 10721),

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.).

 

Załączniki

Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1)

Data: 2016-01-12 08:10:00 Rozmiar: 88.5k Format: .doc Pobierz

Deklaracja na podatek rolny (DR-1)

Data: 2016-01-12 08:10:00 Rozmiar: 150.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 873
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy i Miasta Przysucha
Osoba wprowadzająca informację : Mariusz Wielgo
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Szklarczyk
Czas wytworzenia: 2014-01-08 10:06:30
Czas publikacji: 2017-11-28 08:58:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak