Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015r.  

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU PODATKU AKCZYZOWEGO ZAWARTEGO  W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO  DO PRODUKCJI  ROLNEJ

            Producenci rolni ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I  terminie 2019 r składają wnioski od dnia 1 lutego do 28 lutego wraz fakturami lub ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, tj. za okres od sierpnia 2018 r do 31 stycznia 2019 r.

            W związku ze zmianą ustawy z dnia 10 marca 2006 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.z 2015 r, poz.1340 oraz z 2018 r, poz. 2244 i 2247) producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw oraz do chowu lub hodowli bydła. Zgodnie z art. 4 ust.2 w/w ustawy limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

1)      kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne wg stanu na dzień 1 lutego danego roku oraz

2)      kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Stawka zwrotu na 1 litr oleju napędowego w 2019 r. wynosi 1 zł ( Dz.U. 2018, poz.2313).

            W przypadku ubiegania się producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła do wniosku o zwrot akcyzy należy podać średnią roczną liczbę bydła, którą posiadali w poprzednim roku. Natomiast do samego wniosku należy dołączyć oprócz faktur lub kopii potwierdzających zakup paliwa, dokument potwierdzający średnią roczną liczbę bydła. Po takie zaświadczenie należy udać się wcześniej do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

            Nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego ( Dz.U.2018r, poz. 2466) dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( edytowalny). 

            Na na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Przysucha znajdują się formularz wniosku oraz aktualne dokumenty w w/w sprawie (w zakładce  Podatki i Opłaty Lokalne, str.3 – „Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 r.” ).

 

 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2015 roku.
1.W 2015 roku producent rolny może składać do burmistrza (wójta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wysokości kwoty zwrotu określonej na 2015 r., w dwóch terminach, tj.:

   a) od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT albo ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,

   b) od dnia 1 sierpnia do 30 sierpnia producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami lub ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawna lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę ( zgoda wyrażona na wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

5. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ogłoszony jest w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. ( Dz. U. 2013, poz. 789).

6. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu, określonej w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1669), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego , określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku. W 2015 r. limit z 1 ha wynosi 81,70 zł.

7. Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie:
    a) od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia – jeżeli wniosek o zwrot został złożony w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego,
    b) od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Wymagane dokumenty:

1.    Wniosek o zwrot podatku akcyzowego – załącznik nr 1
2.    Zestawienie faktur                            – załącznik nr 2

 

Załączniki

Załącznik nr 2

Data: 2018-08-22 12:49:33 Rozmiar: 15.43k Format: .docx Pobierz

Załącznik nr 3

Data: 2018-08-22 12:49:33 Rozmiar: 122.46k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 4

Data: 2018-08-22 12:49:33 Rozmiar: 19.41k Format: .docx Pobierz

Zalącznik nr 1

Data: 2019-01-16 09:23:47 Rozmiar: 471.04k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 660
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy i Miasta Przysucha
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chojnacki
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Szklarczyk
Czas wytworzenia: 2015-06-09 11:47:25
Czas publikacji: 2019-01-16 09:23:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak