Ogłoszenie o zamówieniu 

 

Przysucha: Przebudowa dachu budynku Urzędu Gminy i Miasta Przysucha

 

Przysucha: Przebudowa dachu budynku Urzędu Gminy i Miasta Przysucha

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Przysucha , Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha, woj. mazowieckie,

tel. 48 6752823, faks 48 6752106 Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminaprzysucha.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Przebudowa dachu budynku Urzędu Gminy i Miasta Przysucha - ZPI.271.35.2016.MF

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynku Urzędu Gminy i Miasta Przysucha w tym wymiana istniejącego pokrycia dachowego z papy na blachę panelową na rąbek stojący, wymiana obróbek blacharskich, rur spustowych, naprawa kominów ponad dachem i ich czapek, remont instalacji odgromowej, oraz ocieplenie dachu i stropu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.10.2016r.

II.3) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

II.4) ZALICZKI: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.

SEKCJA III: INFORMACJE O WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACH W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU:

1.Formularz oferty zgodny ze wzorem zamieszczonym w dokumentacji przetargowej.

2.Zaakceptowany poprzez parafowanie na każdej stronie projekt umowy.

3.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.Uprawnienia osoby pełniącej funkcje kierownika budowy do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wraz z aktualnym  zaświadczeniem z izby.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna dokumentacja dotycząca zamówienia publicznego: bip.gminaprzysucha.pl oraz pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Przysucha; Plac Kolberga 11; 26-400 Przysucha; pok. Nr 3.

IV.4.2) Termin składania ofert: 19.08.2016r. godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Przysucha; Plac Kolberga 11; 26-400 Przysucha; pok. Nr 11 (sekretariat).

 

Załączniki

Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia na: Przebudowa dachu budynku Urzędu Gminy i Miasta Przysucha

Data: 2016-08-12 11:45:22 Rozmiar: 320.8k Format: .zip Pobierz

Unieważnienie postępowania

Data: 2016-09-06 12:47:42 Rozmiar: 275.63k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 418
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy i Miasta Przysucha
Osoba wprowadzająca informację : Mariusz Wielgo
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Matlakiewicz
Czas wytworzenia: 2016-08-12 11:45:22
Czas publikacji: 2016-09-06 12:47:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak