INFORMACJA W SPRAWIE WYSOKOŚCI STAWEK PODATKOWYCH W 2018 R. 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha informuje, że w 2018 r na terenie tut. Gminy obowiązują stawki podatku od nieruchomości określone Uchwałą Nr XXXI/224/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r oraz zwolnień w tym podatku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 r, poz. 10508)

 

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane składać deklaracje podatkowe (podatek od nieruchomości) w terminie do 31 stycznia roku podatkowego na drukach określonych Uchwałą Nr XII/96/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015 r., poz. 10721). Formularze powyższe stanowią załącznik do w/w uchwały ( zakładka Rada Gminy i Miasta Przysucha>Uchwały>Uchwały 2015) na stronie internetowej BIP Gminy i Miasta Przysucha: bip.gminaprzysucha.pl . Termin składania deklaracji na podatek rolny i leśny – 15 styczeń 2018 r.
    Cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2017 roku, przyjmowana do celów wymiaru podatku rolnego, ogłoszona przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 18.10.2017 r.(Monitor Polski 2017, poz.958)  wynosi 52,49 zł za 1 dt.  Rada Gminy i Miasta Przysucha Uchwałą Nr XXXI/223/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 r, poz. 10507)  obniżyła cenę ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z kwoty 52,49 zł za 1 dt do kwoty 48,00 zł za 1 dt.
Stawki podatkowe w podatku rolnym na 2018 r. wynoszą:
- 120,00 zł od 1 ha przeliczeniowego od gruntów gospodarstw rolnych;
- 240,00 zł  od 1 ha fizycznego od pozostałych gruntów rolnych.
    Do wymiaru podatku leśnego przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z Komunikatem  Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. (M.P. z 2017 r, poz.963) cena ta wynosi 197,06 zł. z 1 m3 drewna. Stawka podatkowa do celów wymiaru podatku leśnego stanowi równowartość 0,22 m3 drewna, tj. wynosi na 2018 r. 43,35 zł od 1 ha lasu.
    Stawki podatku od środków transportowych w 2018 r. obowiązują w wysokości określonej na 2018 r. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Przysucha Nr XXXI/225/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego z 2017 r, poz. 10509).
Formularze deklaracji i informacji podatkowych zamieszczone są w zakładce: podatki i opłaty lokalne – na końcu tekstów o poszczególnych rodzajach podatków oraz jako załączniki binarne do uchwały Rady GiM Przysucha Nr XII/96/2015 z dnia 3 grudnia 2015 (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2015, poz. 10721) r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (zakładka Rada Gminy i Miasta  Przysucha>Uchwały>Uchwały 2015).
                        

 

Liczba odwiedzin : 313
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy i Miasta Przysucha
Osoba wprowadzająca informację : Mariusz Wielgo
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Szklarczyk
Czas wytworzenia: 2017-11-28 09:34:02
Czas publikacji: 2017-11-28 09:34:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak