Konkurs na stanowisko Dyrektora PSP1 w Przysusze 

 

BURMISTRZ  GMINY I  MIASTA  PRZYSUCHA

 dnia  30  sierpnia 2018 r.

 OGŁASZA KONKURS

       NA  KANDYDATA  NA  STANOWISKO  DYREKTORA

                   Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Przysusze , ul. Krakowska 76

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w  publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U.
z 2017 r.  poz. 1597).

 2. Kandydat przystępujący do konkursu składa ofertę zawierającą następujące wymagane dokumenty:

 1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły podstawowej;

 2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3)    oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) obywatelstwo,

d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).

4)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń
o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz.931) – w przypadku cudzoziemca;

7)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do  wykonywania  pracy na stanowisku kierowniczym, wydanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i opieki Społecznej  z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie prowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich  wydanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2067);

8)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia17 grudnia 2004 r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 );

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.)
 – w przypadku kandydata  na dyrektora  publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię kartę oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) lub w  art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2183
z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

16) podpisany formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z  klauzulą informacyjną – stanowiący załącznik do ogłoszenia o konkursie.

 

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym oraz dopiskiem “Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Przysusze”  w sekretariacie   Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze,    Plac Kolberga 11,  w  terminie do 17 września  2018 r. do godz.15,00.

W przypadku wysłania oferty pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Przysusze, Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

 

4. Nie dopuszcza się składanie ofert  w postaci elektronicznej.

 

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji konkursowej  zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

 

6. Na żądanie Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha kandydat jest obowiązany  przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 4-7, 12 i 13.

 

 

Załączniki

Treść Ogłoszenia konkursowego - Rozporządzenie Nr 53/2018

Data: 2018-08-30 12:47:12 Rozmiar: 516.14k Format: .pdf Pobierz

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Data: 2018-08-30 12:47:12 Rozmiar: 16.6k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 186
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy i Miasta Przysucha
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chojnacki
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Matlakiewicz
Czas wytworzenia: 2018-08-30 12:47:12
Czas publikacji: 2018-08-30 12:47:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak