Ogłoszenie o zamówieniu 

 

Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem urządzeń do siłowni zewnętrznej, placu zabaw i strefy relaksu w ramach zadania: Otwarta Strefa Aktywności (wariant rozszerzony) przy ul. Skowyry w Przysusze

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

O udzielenie zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

 

1. Zamawiający Gmina i Miasto Przysucha zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

Budowa Otwartej Strefy Aktywności (wariant rozszerzony) polegający na budowie siłowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabawa przy ul. Skowyry w Przysusze

2. Przedmiot zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń do siłowni zewnętrznej, placu zabaw i strefy relaksu w ramach zadania: Otwarta Strefa Aktywności (wariant rozszerzony) przy ul. Skowyry w Przysusze na działkach o numerach ewidencyjnych 4518, 1845/2.

Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje w szczególności:

2.1.1. Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej typu:

- biegacz,

- orbiterk,

- wycisk+wyciąg,

- twister+steper,

- wahadło+odwodziciel,

- wioślarz,

2.1.2. Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw typu:

- urządzenie linarne typu „choinka”,

- mostek łańcuchowy,

- urządzenie linarne typu „dwie sieci z rurą

2.1.3. Dostawa i montaż tablica z regulaminem dla placu zabaw i siłowni plenerowej,

2.1.4. Dostawa i montaż stolików do gry w szachy i warcaby,

2.1.5. Dostawa i montaż ławek na placu zabaw i siłowni plenerowej,

2.1.6. Dostawa i montaż koszy na śmieci,

2.1.7. Dostawa i montaż stojaka na rowery,

2.1.8. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw

2.1.9. Wykonanie nasadzeń oraz trawników. 

2.2.    Wyżej wymieniony zakres robót należy wykonać zgodnie z:

2.2.1. Projektem budowalnym.

2.3. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w §11 wzoru umowy.

2.3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniające następujące warunki:

3.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania.

3.2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna warunek za spełniony w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Do złożenia oświadczenia należy wykorzystać załączony wzór oświadczenia  – załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

5. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).

6. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji inwestycji: 30.10.2018 r.

7. Miejsce realizacji zamówienia:

Przysucha ul. Skowyry w  działkach o numerach ewidencyjnych 4518, 1845/2 (obręb Przysucha)

7. Oferta  wg wzoru (zał. Nr 1) powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera,   bądź też złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy i Miasta w Przysusze,                     Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha pok. nr 11 (sekretariat).

7.1. Wymagane załączniki do oferty.

7.1.1.    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór – załącznik nr 2

7.1.2.    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór – załącznik nr 3

7.1.3.    Zaparafowany Wzór Umowy.

8. Termin składania oferty upływa w dniu 21.09.2018 r. godz. 12.00.

9. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

najniższa cena - 100 %.

10. Osoba do kontaktu:

Piotr Stefańczyk, tel. 48 675 00 33, e-mail: pstefanczyk@gminaprzysucha.pl

 

 

 

 

Załączniki:

  1. Oferta – wzór – załącznik nr 1
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór – załącznik nr 2
  3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór – załącznik nr 3
  4. Dokumentacja projektowa.
  5. Wzór Umowy.

                                                      

                  

 

Załączniki

Formularz oferty

Data: 2018-09-11 14:21:41 Rozmiar: 28.93k Format: .docx Pobierz

Oświadczenie - załącznik Nr 2

Data: 2018-09-11 14:21:41 Rozmiar: 17.71k Format: .docx Pobierz

Oświadczenie - załącznik Nr 3

Data: 2018-09-11 14:21:41 Rozmiar: 21.3k Format: .docx Pobierz

Wzór umowy

Data: 2018-09-11 14:21:41 Rozmiar: 41.92k Format: .docx Pobierz

Dokumentacja projektowa

Data: 2018-09-11 14:21:41 Rozmiar: 2.53M Format: .zip Pobierz

Protokół z wyboru oferty

Data: 2018-09-24 13:34:05 Rozmiar: 645.41k Format: .PDF Pobierz
Liczba odwiedzin : 62
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy i Miasta Przysucha
Osoba wprowadzająca informację : Monika Pietras
Osoba odpowiedzialna za informację : Adam Pałgan
Czas wytworzenia: 2018-09-11 14:21:41
Czas publikacji: 2018-09-24 13:34:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak