Ogłoszenie o zamówieniu 

 

Zakup wraz dostawą sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Przysucha

 

Gmina i Miasto Przysucha

Plac Kolberga 11,

26-400 Przysucha,

tel. 0 48 675 22 19,                    

fax. 0 48 675 21 06,

inwestycje@gminaprzysucha.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

o udzielenie zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

 

1. Zamawiający Gmina i Miasto Przysucha zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

Zakup wraz dostawą sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu gminy Przysucha

Realizacja przedmiotu zamówienia współfinansowana z Ministerstwa Sprawiedliwości, ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1651/18 z dnia 29.08.2018 r.

2. Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Przysucha w zestawieniu:

2.1. Bosak dielektryczny parametry minimum: zgodny z normą IEC 612335 i ICE 60855, ochrona przed napięciem do 20 000V, bezstopniowa regulacja długości, długość w stanie złożonym do 2m, długość w stanie rozłożonym minimum 5m.

2.2. Latarka akumulatorowa: - szt. 2, technologia LED o mocy minimum 850 lm, tylne światło ostrzegawcze/ awaryjne, czas pracy minimum 8h, gwarancja minimum 12 m-cy.

2.3. Detektor napięcia: zakres częstotliwości : 20 Hz do 100 Hz, wskazanie: sygnał dźwiękowy i świetlny (LED), autotest po włączeniu, kontrola baterii, odporność na wodę, rozmiar kieszonkowy, czas pracy ciągłej 300 godzin.

2.4. Zestaw PSP R1 w plecaku z szynami typu Kramera i kompletną deską ortopedyczną – szt. 2

Wyposażenie zgodne ze standardami określonymi w „zasadach organizacji ratownictwa medycznego” w KSGR z lipca 2013 r:

2.5. Torba PSP R1 wyposażona

Wyposażenie zgodne ze standardami określonymi w „zasadach organizacji ratownictwa medycznego” w KSGR z lipca 2013 r:

2.6. Butla stalowa do poduszek pneumatycznych– szt. 2: pojemnośćmin. 6l, ciśnienie robocze 300 BAR, zgodna z normą 97/23/CE, zawór 18/1,5

2.7. Zbijak do szyb – rozbicie szyb do 10 mm

2.8. Nóż do cięcia pasów

2.9. Agregat prądotwórczy – jednofazowy , moc znamionowa 2,7kWA/2,5 kW, napięcie 230V, waga do 40 kg, rodzaj silnika spalinowy, benzyna, moc 5,5 kM, rozruch ręczny, układ stabilizacji napięcia.

2.10. Sprzęt do oznakowania miejsca akcji

- latarka do chełmu mocy światła minimum 120 lm, technologia LED, certyfikat Ex ATEX oraz IP67, odporna na upadki minimum  z 1m,

- pachołek sygnalizacyjny składany z diodą ostrzegawczą,

2.11. Pilarka do drewna na wysięgniku – parametry nie gorsze niż: moc silnika minimum 1,05/1,4 kW/KM, rodzaj paliwa: mieszanka, długość całkowita z zestawem tnącym                   270-390 cm,

2.12. Pilarka do drewna – moc silnika minimum 1,4/1,9 kW/KM, długość prowadnicy: 39 cm.

 

Zamawiający zastrzega, że sprzęt musi być fabrycznie nowy, posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, wymagania PN-EN 13204 oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.).

 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniające następujące warunki:

3.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania.

3.2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna warunek za spełniony w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Do złożenia oświadczenia należy wykorzystać załączony wzór oświadczenia  – załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

6. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji inwestycji: 30.10.2018 r.

7. Miejsce realizacji zamówienia:

Sprzęt należy dostarczyć na adres:

Urząd Gminy i Miasta

Plac Kolberga 11

26-400 Przysucha

8. Oferta  wg wzoru (zał. Nr 1) powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera,   bądź też złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy i Miasta w Przysusze,                     Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha pok. nr 11 (sekretariat).

8.1. Wymagane załączniki do oferty.

8.1.1.    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór-załącznik nr 2

8.1.2.    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór – załącznik nr 3

8.1.3.    Zaparafowany Wzór Umowy.

8.1.4.    Szczegółowa specyfikacja sprzętu wraz z parametrami technicznymi, certyfikatami znakami bezpieczeństwa oraz informacja o okresie gwarancji.

9. Termin składania oferty upływa w dniu 08.10.2018 r. godz. 12.00.

 

10. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

najniższa cena - 100 %.

11. Osoba do kontaktu:

Piotr Stefańczyk, tel. 48 675 00 33, e-mail: pstefanczyk@gminaprzysucha.pl

 

 

Załączniki:

  1. Oferta – wzór – załącznik nr 1
  1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór-załącznik nr 2
  2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór – załącznik nr 3
  3. Wzór Umowy.                                                    
 

Załączniki

Formularz oferty

Data: 2018-09-28 10:04:21 Rozmiar: 761.14k Format: .docx Pobierz

Oświadczenie - zalącznik Nr 2

Data: 2018-09-28 10:04:21 Rozmiar: 752.96k Format: .docx Pobierz

Oświadczenie - załącznik Nr 3

Data: 2018-09-28 10:04:21 Rozmiar: 756.32k Format: .docx Pobierz

Wzór umowy z Wykonawcą

Data: 2018-09-28 10:04:21 Rozmiar: 756.56k Format: .docx Pobierz

Protokół z otwarcia ofet

Data: 2018-10-12 09:25:38 Rozmiar: 667.14k Format: .PDF Pobierz

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data: 2018-10-12 09:25:38 Rozmiar: 671.3k Format: .PDF Pobierz
Liczba odwiedzin : 115
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy i Miasta Przysucha
Osoba wprowadzająca informację : Monika Pietras
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Matlakiewicz
Czas wytworzenia: 2018-09-28 10:04:21
Czas publikacji: 2018-10-12 09:25:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak