ZAPYTANIE OFERTOWE na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy i Miasta Przysucha w wysokości 1 385 000,00 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy i Miasta Przysucha

w wysokości 1 385 000,00 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

 

Przysucha 13.12.2018 r.

Numer sprawy: Fn.271.1.2018                                           

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy i Miasta Przysucha

w wysokości 1 385 000,00 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

 

przedmiotowe postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) ponieważ wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych  równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 ust. 8 ww. ustawy)

 

Gmina i Miasto Przysucha zaprasza do składania ofert na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy i Miasta Przysucha w wysokości 1 385 000,00 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina i Miasto Przysucha

Plac Kolberga 11,

26-400 Przysucha,

tel. 0 48 675 22 19,                    

fax. 0 48 675 21 06,

sekretariat@gminaprzysucha.pl

bip.gminaprzysucha.pl – adres strony na której umieszczone są dokumenty dotyczące niniejszego postępowania.

NIP: 601 - 008 - 58 - 28     

REGON: 670223379

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1.Nazwa zamówienia:

,,Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy i Miasta Przysucha w wysokości 1385000,00 PLN”

2.2.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy i MiastaPrzysuchaw wysokości 1 385 000 PLN”(słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) o okresie spłaty 6 lat i karencji do 31.12.2019 r. przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

2.3.Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

2.3.1.Uruchomienie kredytu: od daty zawarcia umowy nie później niż do dnia 30.12.2018 r.

2.3.2.Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2025r.

2.3.3.Spłata kredytu (kapitału) nastąpi w 25 kwartalnych ratach, przy czym pierwsza rata 65 000,00 PLN pozostałe 24 raty po 55 000,00 PLN, płatne w ostatnim dniu kwartału.

Rozpoczęcie spłaty nastąpi 31.12.2019 r., zakończenie spłaty 31.12.2025 r.

Spłata odsetek – w okresach obrachunkowych kwartalnych, płatne w ostatnim dniu kwartału, przy czym pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia następującego po dniu wypłaty transzy kredytu i kończy się w dniu 31.03.2019 r., kolejne kwartalne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu całkowitej spłaty kredytu.

2.3.4.Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową.                         

Koszty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia kredytu ponosi Zamawiający.

Zamawiający nie przewiduje dodatkowej formy zabezpieczenia pozyskiwanego kredytu.

2.3.5.Wykonawca nie będzie pobierał opłat i żadnej prowizji przygotowawczej za udzielenie kredytu.

2.3.6.Zamawiający zastrzega sobie prawo:

- wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów,

- o zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę,

- nie wykorzystania w całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat,

- refundowania z kredytu wydatków poniesionych przed zawarciem umowy kredytowej. 

2.3.7. Uruchomienie kredytu odbędzie się na podstawie pisemnej dyspozycji zawierającej informację o wysokości kredytu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

2.3.8.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

2.3.9.Oprocentowanie kredytu będzie naliczane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR lM obowiązującą 25-go dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy.

2.3.10. Odsetki od wykorzystanego kredytu obliczane są na bieżąco w okresach obrachunkowych                          

i płatne w dniu zakończenia każdego okresu obrachunkowego, tj. w ostatnim dniu kwartału, przy czym:

2.3.10.1.pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia następującego po dniu wypłaty transzy kredytu i kończy się w dniu 31.03.2019 r.,

2.3.10.2.kolejne kwartalne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego,

2.3.10.3.ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu całkowitej spłaty kredytu.

2.3.11.Określone w chwili zawarcia umowy oprocentowanie może ulegać w obszarze umownym zmianie tylko w przypadku zmiany stawki WIBOR, Marża w okresie umownym jest stała.

2.3.12.Odsetki od kredytu nie będą kapitalizowane. O kwocie odsetek bank poinformuje kredytobiorcę na piśmie nie później niż 5 dni przed terminem płatności odsetek.

2.3.13.Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, a rok rzeczywistą liczbę dni w roku tj. 365 lub 366 dni.

2.3.14. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami.

2.3.15.Kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty wykorzystanego kredytu zgodnie z poniższym harmonogramem:

I rata w wysokości 65.000,00 zł,(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy) do dnia 31.12.2019r.                          

II rata w wysokości 55.000,00 zł,(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) do dnia 31.03.2020r.                          

III rata w wysokości 55.000,00 zł,(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) do dnia 30.06.2020 r.                       

IV rata w wysokości 55.000,00 zł,(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) do dnia 30.09.2020 r.                          

V rata w wysokości 55.000,00 zł,(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) do dnia 31.12.2020 r.                         

VI rata w wysokości 55.000,00 zł,(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) do dnia 31.03.2021 r.                       

VII rata w wysokości 55.000,00 zł,(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) do dnia 30.06.2021r.                     

VIII rata w wysokości 55.000,00 zł,(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) do dnia 30.09.2021r.                        

IX rata w wysokości 55.000,00 zł,(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) do dnia 31.12.2021r.                          

X rata w wysokości 55.000,00 zł,(słownie:  pięćdziesiąt pięć tysięcy) do dnia 31.03.2022r.                                       

XI rata w wysokości 55.000,00 zł,(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) do dnia 30.06.2022r.                         

XII rata w wysokości 55.000,00 zł,(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) do dnia 30.09.2022r.                   

XIII rata w wysokości 55.000,00 zł,(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) do dnia 31.12.2022r.                   

XIV rata w wysokości 55.000,00 zł,(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) do dnia 31.03.2023r.                  

XV rata w wysokości 55.000,00 zł,(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) do dnia 30.06.2023r.                  

XVI rata w wysokości 55.000,00 zł,(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) do dnia 30.09.2023r.                

XVII rata w wysokości 55.000,00 zł,(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) do dnia 31.12.2023r.                            

XVIII rata w wysokości 55.000,00 zł,(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) do dnia 31.03.2024r.                                 

XIX rata w wysokości 55.000,00 zł,(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) do dnia 30.06.2024r.                   

XX rata w wysokości 55.000,00 zł,(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) do dnia 30.09.2024r.                   

XXI rata w wysokości 55.000,00 zł,(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) do dnia 31.12.2024r.                     

XXII rata w wysokości 55.000,00 zł,(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) do dnia 31.03.2025r.                    

XXIII rata w wysokości 55.000,00 zł,(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) do dnia 30.06.2025r.                 

XXIV rata w wysokości 55.000,00 zł,(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) do dnia 30.09.2025r.                              

XXV rata w wysokości 55.000,00 zł,(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) do dnia 31.12.2025r.                      

2.3.16.Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać ostatecznej spłaty kredytu do dnia 31.12.2025 r.  Spłata odsetek nastąpi do dnia 31.12.2025 r.

2.3.17.Za datę faktycznej spłaty kredytu, odsetek przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek banku.

2.3.18.W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego oraz prawa wekslowego i czekowego.

2.3.19.Wspólny Słownik Zamówień: Usługi udzielenia kredytu 66113000-5

2.4. Do oceny zdolności kredytowej Gminy i Miasta Przysucha Zamawiający przedkłada niżej wymienione materiały:

2.4.1. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

2.4.2. Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy i Miasta Przysucha Nr: XXXII/233/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

2.4.3. Uchwała XLII/298/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 11.10.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Przysucha na lata 2018-2025.

2.4.4. Uchwała Nr Ra.472.2018 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 06.12.2018 r. w sprawie: opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Miasto i Gminę Przysucha.

UWAGA:

Jednocześnie Zamawiający uprzejmie informuje, że:

1.nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Banki na etapie prowadzonego postępowania jak również przed zawarciem umowy z wyłonionym Bankiem, bowiem Zamawiający dostarczył w dokumentacji postępowania wszelkie dane, które umożliwiają sporządzanie przez Banki własnych analiz, w związku z powyższym Zamawiający nie będzie przetwarzał danych zawartych w zapytaniu ofertowym jak i danych dostępnych na Naszej stronie internetowej,

2.informacje o osobach jakie reprezentują Gminę i Miasto Przysucha są dostępne na stronie internetowej bip.gminaprzysucha.pl. Uchwały o powołaniu osób reprezentujących Gminę i Miasto Przysucha  będą mogły być przesłane przed zawarciem umowy na zaciągnięcie kredytu.                                                                                                                                                                            

3.Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia - Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę związaną z realizacją zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2025 r.

Termin uruchomienia kredytu w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy nie później niż do 30.12.2018 r.

4.Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu:

O wykonanie przedmiotu zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy:

4.1.Złożą ofertę zgodną z zakresem zamówienia oraz terminem jego złożenia. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wraz z wypełnionym formularzem ofertowym, Wykonawca złoży pełnomocnictwo do podpisania oferty - oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów dostępnych Zamawiającemu na stronach internetowych (odpis z KRS, wpis do CEDIG).    

4.2.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej dla przedmiotu zamówienia działalności oraz wiedzę i doświadczenie w tego typu przedmiocie zamówienia, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do profesjonalnego wykonania przedmiotu zamówienia (zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu ofertowym).

4.3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie przedmiotu zamówienia (zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu ofertowym).

5.Rodzaje i opis kryterium którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty:

5.1.Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium oceny ważnych ofert-najniższa cena - waga - 100%

5.2.Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

PC = Cmin / Ci  x 100 pkt

gdzie:

C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych

C i – ceny poszczególnych ofert

PC – liczba punktów za kryterium ceny

6.Miejsce i termin składania ofert:

6.1.Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć (dostarczyć osobiście), przesłać pocztą do dnia 19.12.2018 r. do godz. 10.00 do siedziby Zamawiającego Gmina i Miasto Przysucha, Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha, pokój nr 11 sekretariat z dopiskiem: ,,Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: ,,Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy i Miasta Przysucha w wysokości 1 385 000,00 PLN” nie otwierać przed dniem 19.12.2018 r. godz. 10.15.  

6.2. Oferty złożone po w/w terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

6.3.Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2018r. godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego Gmina i Miasto Przysucha, Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha, pokój nr 2 (sala konferencyjna).

6.3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

7.Dokumenty wymagane przed podpisaniem umowy:

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca dostarcza Zamawiającemu:

7.1.Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego jeżeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2187 z późn. zm.) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.

7.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

8.Osoba upoważniona do udzielania informacji w sprawie zamówienia:

Stanowisko: Skarbnik Gminy i Miasta Przysucha

Imię i nazwisko: Czesława Wijatkowska

Tel.:  48 675 24 75

Fax.: 48 675 21 06

w godzinach pracy Zamawiającego: 7.15-15.15

 

Załączniki:

Formularz ofertowy

2.Wzór umowy   

 

Załączniki

Zapytanie ofertowe na: ,,Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy i Miasta Przysucha w wysokości 1 385 000,00 PLN”

Data: 2018-12-13 10:21:21 Rozmiar: 6.79M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na: ,,Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy i Miasta Przysucha w wysokości 1 385 000,00 PLN” - wersja edytowalna

Data: 2018-12-13 10:21:21 Rozmiar: 87k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na: ,,Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy i Miasta Przysucha w wysokości 1 385 000,00 PLN” - wersja edytowalna

Data: 2018-12-13 10:21:21 Rozmiar: 96.5k Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr Ra.472.2018

Data: 2018-12-13 10:21:21 Rozmiar: 1013.62k Format: .PDF Pobierz

Uchwała Nr XLII.298.2018

Data: 2018-12-13 10:21:21 Rozmiar: 31.07M Format: .pdf Pobierz

Uchwała II.11.2018

Data: 2018-12-13 10:21:21 Rozmiar: 1.68M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXII.233.2017

Data: 2018-12-13 10:21:21 Rozmiar: 2.3M Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy i Miasta Przysucha w wysokości 1 385 000,00 PLN

Data: 2018-12-28 12:55:28 Rozmiar: 346.35k Format: .PDF Pobierz
Liczba odwiedzin : 42
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy i Miasta Przysucha
Osoba wprowadzająca informację : Mariusz Ferenc
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Matlakiewicz
Czas wytworzenia: 2018-12-13 10:21:21
Czas publikacji: 2018-12-28 12:55:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak