ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na: Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - roboty budowlane. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na: Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - roboty budowlane

 

Przysucha 17.12.2018 r.

Gmina i Miasto Przysucha

Plac Kolberga 11,

26-400 Przysucha,

tel. 0 48 675 22 19,                    

fax. 0 48 675 21 06,

inwestycje@gminaprzysucha.pl

 

ZPI.271.77.2018.MF

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

 

1.Zamawiający Gmina i Miasto Przysucha zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem:  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - roboty budowlane.

 

2.Charakterystyka nadzorowanych robót:

Roboty budowlane polegające na polegających na dostawie, budowie, montażu i uruchomieniu 24 szt. indywidualnych przydomowych  oczyszczalni ścieków spełniających wymogi normy PN-EN12566-3+A2:2013 w następujących miejscowościach Ruski Bród, Gliniec, Smogorzów, Skrzyńsko, Krajów, Zbożenna.

 

3.Szczegółowy zakres robót podlegających nadzorowi inwestorskiemu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:   Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - roboty budowlane stanowiąca załącznik do ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane z dnia 01.10.2018 r.  umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego bip.gminaprzysucha.pl w zakładce zamówienia publiczne.

 

4.Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie pełnił nadzór w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).

               

5.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanychw specjalności instalacyjnej.

 

6.Oferta wg wzoru powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź też złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego Gmina i Miasto Przysucha, Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha.

 

7.Termin składania oferty upływa w dniu 19.12.2018 r. godz. 12.00.                                           

 

8.Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: najniższa cena - 100 %.

 

9.W przypadku kierowania jakiejkolwiek korespondencji związanej z niniejszym  postępowaniem informujemy, iż Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe nadawcy korespondencji. W związku z powyższym niezbędne jest niezbędne jest zastosowanie 

poniższej klauzuli informacyjnej skierowanej do nadawcy korespondencji:

9.1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku    z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy że:

9.2.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Gminę i Miasto Przysucha jest: Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha z siedzibą Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha.

9.3.kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@cbi24.pl

9.4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9.5.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

9.6.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

9.7.posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

9.8.ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

9.9.podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1320) jest obligatoryjne.

10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

11. Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia udziela:

Piotr Stefańczyk  – Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji Urzędu Gminy i Miasta Przysucha tel. 0 48 675 00 33, Faks : 0 48 675 21 06

E - mail: inwestycje@gminaprzysucha.pl  w godz.: 715 – 1515  od poniedziałku do piątku.

 

 

 

 

Załączniki

Zapytanie ofertowe na: Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - roboty budowlane.

Data: 2018-12-17 08:52:08 Rozmiar: 2.53M Format: .PDF Pobierz

Formularz ofertowy do zapytania ofertowego na: Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - roboty budowlane.

Data: 2018-12-17 08:52:08 Rozmiar: 47k Format: .doc Pobierz

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru oferty najkorzystniejszej na: Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - roboty budowlane.

Data: 2019-01-09 07:58:27 Rozmiar: 632.21k Format: .PDF Pobierz
Liczba odwiedzin : 93
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy i Miasta Przysucha
Osoba wprowadzająca informację : Mariusz Ferenc
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Stefańczyk
Czas wytworzenia: 2018-12-17 08:52:08
Czas publikacji: 2019-01-09 07:58:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak