Nowy obowiązek sprawozdawczy punktów skupu surowców wtórnych 

 

Przedsiębiorco – jeśli  prowadzisz zbieranie odpadów komunalnych stanowiących frakcje papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - pamiętaj o nowym obowiązku sprawozdawczym!

 

Zgodnie z art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań. Dotyczy to głównie prowadzących punkty skupu surowców wtórnych.
Sprawozdanie jest przekazywane do burmistrza, w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.
W załączeniu wersja elektroniczna załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1627).


 

Załączniki

SPRAWOZDANIE PODMIOTU ZBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALN1.docx

Data: 2019-02-11 12:40:06 Rozmiar: 17.74k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 16
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy i Miasta Przysucha
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chojnacki
Osoba odpowiedzialna za informację : Siudek Honorata
Czas wytworzenia: 2019-02-11 12:40:06
Czas publikacji: 2019-02-11 13:15:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak