Wersja archiwalna

Dokumenty niezbędne w celu ustalenia sytuacji dochodowej rodziny ubiegającej się o świadczenie wychowawcze 

 

Dokumenty niezbędne w celu ustalenia sytuacji dochodowej rodziny ubiegającej się o świadczenie wychowawcze

/Rodzina 500+/

na okres trwający od 01.04.2016 do 30.09.2017

 

 

  • W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze

NA PIERWSZE I KOLEJNE DZIECKO DO 18 ROKU ŻYCIA

 

1.  dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskane  w 2014 roku  - wszystkich pełnoletnich członków rodziny /zaświadczenie lub oświadczenie/

2.  wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych od dochodu w 2014 roku z ZUS-u każdego dorosłego członka rodziny, który uzyskał dochód w 2014r. /zaświadczenie lub oświadczenie/

W przypadku gdy organem właściwym do wydania zaświadczenia o składce zdrowotnej jest KRUS lub  MSWiA wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentu poświadczającego wysokość odprowadzonej składki zdrowotnej,

3.  zaświadczenie właściwego Urzędu Gminy o wielkości posiadanego w 2014 roku gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych, nakaz płatniczy za 2014 rok lub oświadczenie każdego dorosłego członka rodziny lub oświadczenie /załącznik nr 4 do wniosku/

4. oświadczenie o dochodach z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne /ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa/ /załącznik nr 3 do wniosku/

5. oświadczenie członków rodziny o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok 2014 /załącznik nr 2 do wniosku - w pouczeniu wyszczególnione dochody nieopodatkowane/

6.  odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód, separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko

7. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego alimenty (jeżeli są ustalone) oraz oświadczenie o wysokości alimentów otrzymanych w 2014 roku + przelewy pieniężne dokumentujące wysokość otrzymanych alimentów w 2014r., bądź zaświadczenie od komornika jeśli egzekucja była skuteczna w części lub bezskuteczna w 2014r.

bądź

odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego alimenty + przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w 2014r.,  jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

8.kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

9. w przypadku, gdy jeden z rodziców lub oboje mają miejsce zameldowania na terenie innej gminy - zaświadczenie z gminy ze względu na miejsce zameldowania o nie pobieraniu świadczeń świadczenia wychowawczego w miejscu zameldowania.

Bardzo ważne jest poinformowanie Organu o każdej zmianie sytuacji dochodowej rodziny

(utracie / uzyskaniu dochodu w 2014 lub po 2014 roku)

  • w przypadku utraty dochodu należy dostarczyć dokument potwierdzający utratę dochodu - w przypadku gdy było kilka źródeł dochodu - PIT- 11 (wszystkie za 2014)
  • w przypadku uzyskania dochodu w 2014 roku – dokument określający kiedy nastąpiło uzyskanie dochodu w celu uzyskania informacji przez ile miesięcy był uzyskiwany dochód  w roku bazowym

                 - w przypadku uzyskania dochodu po 2014 roku, dokument informujący kiedy nastąpiło uzyskanie dochodu  oraz o wysokość uzyskanego dochodu  z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty,

Ponadto przy składaniu wniosku po raz pierwszy należy dołączyć odpowiednio:

  1)  dowód osobisty wnioskodawcy  - kserokopia

  2)  skrócony odpis aktu urodzenia dziecka  – kserokopia

Informujemy, że Organ może żądać również innych dokumentów w zależności od indywidualnej sytuacji dochodowej rodziny.

KRYTERIUM DOCHODOWE

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00zł.

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00zł.

  • W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze

TYLKO NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO PONIZEJ 18 ROKU ŻYCIA

WNIOSKODAWCA NIE PRZEDSTAWIA DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH DOCHODU

Do wniosku dołącza jedynie:

1)  dowód osobisty wnioskodawcy  - kserokopia

2)  skrócony odpis aktu urodzenia dziecka  – kserokopia

3)  w przypadku, gdy jeden z rodziców lub oboje mają miejsce zameldowania na terenie innej gminy - zaświadczenie z gminy ze względu na miejsce zameldowania o nie pobieraniu świadczeń świadczenia wychowawczego  w miejscu zameldowania

W a ż n e:  W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od dnia 1 kwietnia 2016 roku do 1 lipca 2016 roku. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 roku i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypadku  z odpowiednim wyrównaniem.

Natomiast rozpatrzenie przez organ właściwy wniosku złożonego w w/w. terminie  (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mogą być składane drogą elektroniczną przede wszystkim za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (czyli przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl – czyli za pośrednictwem tzw. Emp@atii).
Droga ta umożliwia przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego drogą elektroniczną. Ponadto ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewiduje również całkowicie nowe rozwiązanie (art. 13 ust. 5 ustawy), zgodnie z którym, wnioski i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, mogą być składane także za pomocą systemu teleinformatycznego:

- udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (czyli przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych -PUE) -jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej (art. 13 ust. 15 ustawy)

-banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone  w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji - jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej (art. 13 ust. 15 ustawy).

 


Liczba odwiedzin : 955
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy i Miasta Przysucha
Osoba wprowadzająca informację : Mariusz Wielgo
Osoba odpowiedzialna za informację : Tokarska Joanna
Czas wytworzenia: 2016-03-22 09:25:37
Czas publikacji: 2016-03-22 09:25:37
Data przeniesienia do archiwum: 2018-07-03