Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej średniego i niskiego napięcia ,budowa  stacja transformatorowej słupowej oraz złączy kablowo-pomiarowych w części działek o nr ewid. 4226,3610,1744,1743,1742, 1741/1,1740,1739, 1738/2,1738/1,1737,1736/3,1709,1716/1 w miejscowości Przysucha

2018-12-21 08:50:04
Obwieszczenie

w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na  budowie  odcinka  sieci gazowej w miejscowości Przysucha .                  

2018-12-12 10:28:49
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy projektu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311W Rusinów-Brogowa-Janików od km 0+585 do km 8+221"

2018-12-11 13:19:33
Informacja

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

2018-12-04 11:13:13
Zawiadomienie

Zawiadomienie w sprawie przebiegu granic działek ewidencyjnych ,wyznaczeniu punktów granicznych przyjęciu granic nieruchomości poddanej podziałowi w miejscowości Zbożenna.

2018-11-19 12:02:22
Spotkanie informacyjne w sprawie S12

Studium Techniczno–ekonomiczno-środowiskowe wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania ,,Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe ( bez węzła)


SPOTKANIE INFORMACYJNE


Multiconsult Polska Sp. z o. o. informuje, że w dniu 16 listopada 2018 r. godz. 11.00 w Domu Kultury w Przysusze, ul. Radomska 9 odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie budowy drogi ekspresowej S12 na terenie Gminy i Miasta Przysucha. Na spotkaniu zostanie zaprezentowany postęp prac nad  Studium techniczno–ekonomiczno-środowiskowym  dla zadania ,,Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe ( bez węzła).2018-11-09 12:05:26
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi

W związku z prowadzonym postępowaniem sporządzenia podziału nieruchomosci oznaczonych numerem działek: 586, 587, 588/1, 588/2, 493  położonych w obrębie Janików, gmina Przysucha  zawiadamiam ,że w dniu 29.11.2018(czwartek) o godz. 15:00 przeprowadzone zostaną na gruncie czynnosci przyjecia granic.

 

2018-11-07 15:12:54
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi

W związku z prowadzonym postępowaniem sporządzenia podziału nieruchomosci oznaczonych numerem działek: 466, 5558, 485/6, 663, 662, 661, 680, 704 położonych w obrębie Brogowa, gmina Rusinów,  oraz działkami 311, 506, 320, 512, 513, 514, 336 obręb Janików gmina Rusinów  zawiadamiam ,że w dniu 29.11.2018(czwartek) o godz. 13:30 przeprowadzone zostaną na gruncie czynnosci przyjecia granic.

2018-11-07 15:12:37
Obwieszczenie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gniazdowej kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Janów.

2018-11-05 13:04:26
Obwieszczenie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na  budowie  odcinka sieci gazowej w miejscowości Przysucha  w działkach o nr  ewid. 671,912,864,913.

2018-10-30 15:01:45
Obwieszczenie

 w sprawie   ustalenia  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na  budowie  kontenerowej stacji transformatorowej  ,budowie  linii kablowej  SN i nN , budowie  linii napowietrznej nN  w m. Przysucha gm. Przysucha

2018-10-10 11:14:18
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2018-09-25 09:27:13
Obwieszczenie

 w sprawie  ustalenia  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w działkach o nr  ewid. 1622 i 1674  położonych w miejscowości Przysucha.

2018-09-24 11:24:30
Zawiadomienie

"Usługi Geodezyjne" Michał Bednarski jako wykonawca pracy geodezyjnej o numerze ID. zgłoszenia GK.6640.483.2018 informuje, że z powodu niemożliwości doręczenia zawiadomień o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia działki ewidencyjnej nr 1665 położonej w obrębie m. Przysucha - pisma dotyczące właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 4049, która jest działką sąsiednią do w/w działki zostały złożone w Urządzie Gminy i Miasta w Przysusze.

2018-09-12 11:23:23
Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gniazdowej kanalizacji sanitarnej.

2018-09-06 14:24:38
Zawiadomienie

Starosta Przysuski informuje o możliwości składania przez osoby uprawnione (o których mowa w art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych) do udziału we wspólnocie wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Janików położonej w miejscowości Brogowa.

2018-09-03 11:06:34
Ogłoszenie

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha, dotycząca pomocy w formie dofinansowania do zakupu podręczników   z programu pomocy uczniom 2018r. - " Wyprawka szkolna"

2018-08-28 12:44:32
Informacja dla producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha informuje, że producenci rolni ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim terminie 2018 r składają wnioski od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia wraz fakturami lub ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Więcej informacji na  oraz aktualne dokumenty w w/w sprawie dostępne w zakładce  Podatki i Opłaty Lokalne – „Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 r.”   

2018-08-22 12:55:44
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

2018-08-13 11:11:03
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie  kontenerowej stacji transformatorowej

2018-08-13 11:08:12