Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej średniego i niskiego napięcia ,budowa  stacja transformatorowej słupowej oraz złączy kablowo-pomiarowych w części działek o nr ewid. 4226,3610,1744,1743,1742, 1741/1,1740,1739, 1738/2,1738/1,1737,1736/3,1709,1716/1 w miejscowości Przysucha

2018-12-21 08:50:04
Obwieszczenie

w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na  budowie  odcinka  sieci gazowej w miejscowości Przysucha .                  

2018-12-12 10:28:49
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy projektu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311W Rusinów-Brogowa-Janików od km 0+585 do km 8+221"

2018-12-11 13:19:33
Informacja

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

2018-12-04 11:13:13
Zawiadomienie

Zawiadomienie w sprawie przebiegu granic działek ewidencyjnych ,wyznaczeniu punktów granicznych przyjęciu granic nieruchomości poddanej podziałowi w miejscowości Zbożenna.

2018-11-19 12:02:22
Spotkanie informacyjne w sprawie S12

Studium Techniczno–ekonomiczno-środowiskowe wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania ,,Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe ( bez węzła)


SPOTKANIE INFORMACYJNE


Multiconsult Polska Sp. z o. o. informuje, że w dniu 16 listopada 2018 r. godz. 11.00 w Domu Kultury w Przysusze, ul. Radomska 9 odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie budowy drogi ekspresowej S12 na terenie Gminy i Miasta Przysucha. Na spotkaniu zostanie zaprezentowany postęp prac nad  Studium techniczno–ekonomiczno-środowiskowym  dla zadania ,,Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe ( bez węzła).2018-11-09 12:05:26
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi

W związku z prowadzonym postępowaniem sporządzenia podziału nieruchomosci oznaczonych numerem działek: 586, 587, 588/1, 588/2, 493  położonych w obrębie Janików, gmina Przysucha  zawiadamiam ,że w dniu 29.11.2018(czwartek) o godz. 15:00 przeprowadzone zostaną na gruncie czynnosci przyjecia granic.

 

2018-11-07 15:12:54
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi

W związku z prowadzonym postępowaniem sporządzenia podziału nieruchomosci oznaczonych numerem działek: 466, 5558, 485/6, 663, 662, 661, 680, 704 położonych w obrębie Brogowa, gmina Rusinów,  oraz działkami 311, 506, 320, 512, 513, 514, 336 obręb Janików gmina Rusinów  zawiadamiam ,że w dniu 29.11.2018(czwartek) o godz. 13:30 przeprowadzone zostaną na gruncie czynnosci przyjecia granic.

2018-11-07 15:12:37
Obwieszczenie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gniazdowej kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Janów.

2018-11-05 13:04:26
Obwieszczenie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na  budowie  odcinka sieci gazowej w miejscowości Przysucha  w działkach o nr  ewid. 671,912,864,913.

2018-10-30 15:01:45
Obwieszczenie

 w sprawie   ustalenia  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na  budowie  kontenerowej stacji transformatorowej  ,budowie  linii kablowej  SN i nN , budowie  linii napowietrznej nN  w m. Przysucha gm. Przysucha

2018-10-10 11:14:18
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2018-09-25 09:27:13
Obwieszczenie

 w sprawie  ustalenia  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w działkach o nr  ewid. 1622 i 1674  położonych w miejscowości Przysucha.

2018-09-24 11:24:30
Zawiadomienie

"Usługi Geodezyjne" Michał Bednarski jako wykonawca pracy geodezyjnej o numerze ID. zgłoszenia GK.6640.483.2018 informuje, że z powodu niemożliwości doręczenia zawiadomień o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia działki ewidencyjnej nr 1665 położonej w obrębie m. Przysucha - pisma dotyczące właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 4049, która jest działką sąsiednią do w/w działki zostały złożone w Urządzie Gminy i Miasta w Przysusze.

2018-09-12 11:23:23
Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gniazdowej kanalizacji sanitarnej.

2018-09-06 14:24:38
Zawiadomienie

Starosta Przysuski informuje o możliwości składania przez osoby uprawnione (o których mowa w art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych) do udziału we wspólnocie wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Janików położonej w miejscowości Brogowa.

2018-09-03 11:06:34
Ogłoszenie

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha, dotycząca pomocy w formie dofinansowania do zakupu podręczników   z programu pomocy uczniom 2018r. - " Wyprawka szkolna"

2018-08-28 12:44:32
Informacja dla producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha informuje, że producenci rolni ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim terminie 2018 r składają wnioski od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia wraz fakturami lub ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Więcej informacji na  oraz aktualne dokumenty w w/w sprawie dostępne w zakładce  Podatki i Opłaty Lokalne – „Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 r.”   

2018-08-22 12:55:44
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

2018-08-13 11:11:03
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie  kontenerowej stacji transformatorowej

2018-08-13 11:08:12
Komunikat o jakości wody z dnia 07-08-2018r. WAŻNE !

Informuję mieszkańców miejscowości: Skrzyńsko, Zbożenna i Janików, że z dniem 07.08.2018 r. do odwołania, że woda z wodociągu publicznego Skrzyńsko nadaje się do spożycia po przegotowaniu. W załaczeniu pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze.

2018-08-07 15:17:34
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Przysucha w działkach o nr ewid. 1622 i 1674.

2018-08-07 11:48:24
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w działkach o nr ewid.  483/2,480,479/2 i 479/1 w miejscowości Janików

2018-08-07 11:42:37
WAŻNE! Komunikat o jakości wody z dnia 06.08.2018 r.

Komunikat o jakości wody z dnia 06.08.2018 r. - w załączeniu pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze

2018-08-06 14:46:01
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

2018-08-03 09:29:08
Obwieszczenie

Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej w celu określenia warunków hydrogeologicznych w podłożu projektowanej drogi ekspresowej S-12 na odcinku granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe (bez węzła), pow. przysuski, szydłowiecki, radomski, woj. mazowieckie.

2018-07-19 08:30:52
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej śr/c na terenie miasta Przysucha

2018-07-18 12:55:27
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na budowie sieci wodociągowej z rur PEHD 100 PN 10 Ø 110 mm i kanalizacyjnej PVC Ø 200 mm wraz ze studzienkami rewizyjnymi oraz inspekcyjnymi na działkach o nr ewid. 1553/8, 1607, 1562, 4500/9, 4500/2 w Przysusze 

2018-07-09 14:47:04
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w działkach o nr ewid. 483/2,480,479/2 i 479/1 w miejscowości Janików

2018-06-28 14:56:13
Ogłoszenie

Zawiadomienie dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy, która wystąpiła w miesiącach kwiecień - czerwiec 2018 r. na terenie gminy Przysucha

2018-06-25 13:30:12
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000) podaje się do publicznej wiadomości: Zarządzenie nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

2018-06-19 14:30:29
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w działkach o nr ewid. 437/1, 515, 670, 671, 767, 913, 921, 984/10, 984/11, 1002, 1003/2, 1019, 1044/17, 1045, 1083, 1084, 1129, 1130, 3918, 3920, 4101, 4103, 4230/9, 4248/2, 4248/9, 4248/16, 4248/20, 4248/21, 4253/8 w miejscowości Przysucha etap I.

2018-06-18 11:20:59
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Janików w działkach o nr ewid. 483/2,480,479/2,479/1.

2018-06-07 14:22:04
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz ze studniami rewizyjnymi i studzienkami inspekcyjnymi na działkach o nr ewid. 1553/8, 1607, 1562, 4500/9 i 4500/2 w miejscowości Przysucha.

2018-05-15 13:01:45
Obwieszczenie

Obwieszczenie w  sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie odcinka napowietrznej  linii  średniego napięcia 15 kV na kablową w  działce  o nr  ewid.  2607 położonej w miejscowości Przysucha  

2018-04-26 13:36:34
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowości Skrzyńsko przy Pl. Św. Marka - została wydana decyzja z dnia 25.04.2018 znak ZPI 6733.3.2018.

2018-04-25 12:16:54
Zawiadomienie

Biuro Geodezyjno Kartograficzne "MAPEX" s.c. w Przysusze informuje, że z powodu niemożliwości doręczenia zawiadomień o czynnościach przejęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej 837 położonej w obrębie Przysucha gm. Przysucha przy ul. Konopnickiej, pisma dotyczące  współwłaścicieli nieruchomości zostały złożone w Urządzie Gminy i Miasta w Przysusze.

2018-04-17 09:06:27
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na  „Demontażu napowietrznej stacji trafo oraz budowa nowej napowietrznej stacji trafo w nowej lokalizacji, przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN (wymiana przewodów aluminiowych na przewody izolowane typu AsXSn) wraz z wymianą istniejących stanowisk słupowych na nowe oraz przebudowa przyłączy napowietrznych (wymiana gołych przyłączy typu aluminiowego na izolowane typu AsXSn)  na działkach położonych w miejscowości Ruski Bród.

2018-04-03 13:45:39
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie drogi gminnej na działce o nr. ewid. 1637 położonej w miejscowości Skrzyńsko przy Placu Św. Marka.

2018-03-26 11:55:44
Obwieszczenie

Obwieszczenie wydane w toku postępowania administracyjnego prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej w celu określenia warunków hydrogeologicznych w podłożu projektowanej drogi ekspresowej S-12 na odcinku granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe (bez węzła), pow. przysuski, szydłowiecki, radomski, woj. mazowieckie”.

2018-03-26 11:04:47
Zawiadomienie II

Starosta przysuski zawiadamia, że w dniu 20.04.2018r. (piątek) o godz. 15.00 w budynku Szkoły podstawowej w Ruskim Brodzie odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Hucisko, gm. Przysucha.
Celem zebrania jest podjęcie uchwały przez uczestników scalenia gruntów w sprawie zatwierdzenia dokonanego szacunku porównawczego gruntów i ich części składowych.

Jest to bardzo ważne zebranie w postępowaniu scaleniowym, dlatego udział w nim należy traktować jako obowiązkowy.


Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zebrania można uzyskać pod numerem telefonu 48 3313490 w godzinach 7:30-15:00

 

Szczegółowe informacje zamieszczamy do pobrania w pliku poniżej

2018-03-21 11:14:44
Zawiadomienie I

Informujemy o ogólnym zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi Hucisko, gm. Przysucha, w celu zaznajomienia  z wynikami szacunku porównawczego gruntów i ich części składowych.

 

Zebranie odbędzie się w miejscowości Ruski Bród w budynku Szkoły Podstawowej w dniu 06.04. 2018r. o godzinie 15:00.

Szczegółowe informacje odnośnie spotkania i późniejszego udostępnienia oszacowania  znajdują się w załączniku.

2018-03-21 10:53:53
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej w miejscowości Kolonia Szczerbacka

2018-03-20 14:13:08
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej

2018-03-16 11:41:29
Obwieszczenie

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego wszczętego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działa Pan Jacek Grabowski, w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej w celu określenia warunków hydrogeologicznych w podłożu projektowanej drogi ekspresowej S-12 na odcinku granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe (bez węzła), pow. przysuski, szydłowiecki, radomski, woj. mazowieckie”.

2018-03-13 12:32:47
Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j. Dz. U z 2017 r poz.1073/ podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 05.03.2018 r Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej przy Placu Św. Marka w Skrzyńsku na działce o nr ewid. 1637. Zainteresowani mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia w tut. urzędzie pok. nr 3 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

2018-03-06 12:45:07
Obwieszczenie

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "" Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenów Gminy i Miasta Przysucha na lata 2018-2032 - aktualizacja" (zw. dalej Programem)

2018-03-06 11:14:55
Obwieszczenie

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN15kV na kablową, na działce o nr ewid. 2607, położonej w miejscowości Przysucha.

2018-02-22 14:01:07
Ogłoszenie o wyborze oferty

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha informuje o wyniku postępowania konkursowego na realizację zadnia publicznego pod nazwą „Organizacja szkolenia i rozgrywek piłki nożnej dla mieszkańców gminy i miasta Przysucha w 2018 roku"

2018-02-15 14:17:59
Ogłoszenie

Dokumenty do pobrania, dotyczące  rekrutacji do przedszkoli, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019.

2018-01-31 07:19:08