Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie

 w sprawie   ustalenia  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na  budowie  kontenerowej stacji transformatorowej  ,budowie  linii kablowej  SN i nN , budowie  linii napowietrznej nN  w m. Przysucha gm. Przysucha

2018-10-10 11:14:18
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2018-09-25 09:27:13
Obwieszczenie

 w sprawie  ustalenia  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w działkach o nr  ewid. 1622 i 1674  położonych w miejscowości Przysucha.

2018-09-24 11:24:30
Zawiadomienie

"Usługi Geodezyjne" Michał Bednarski jako wykonawca pracy geodezyjnej o numerze ID. zgłoszenia GK.6640.483.2018 informuje, że z powodu niemożliwości doręczenia zawiadomień o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia działki ewidencyjnej nr 1665 położonej w obrębie m. Przysucha - pisma dotyczące właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 4049, która jest działką sąsiednią do w/w działki zostały złożone w Urządzie Gminy i Miasta w Przysusze.

2018-09-12 11:23:23
Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gniazdowej kanalizacji sanitarnej.

2018-09-06 14:24:38
Zawiadomienie

Starosta Przysuski informuje o możliwości składania przez osoby uprawnione (o których mowa w art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych) do udziału we wspólnocie wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Janików położonej w miejscowości Brogowa.

2018-09-03 11:06:34
Ogłoszenie

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha, dotycząca pomocy w formie dofinansowania do zakupu podręczników   z programu pomocy uczniom 2018r. - " Wyprawka szkolna"

2018-08-28 12:44:32
Informacja dla producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha informuje, że producenci rolni ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim terminie 2018 r składają wnioski od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia wraz fakturami lub ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Więcej informacji na  oraz aktualne dokumenty w w/w sprawie dostępne w zakładce  Podatki i Opłaty Lokalne – „Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 r.”   

2018-08-22 12:55:44
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

2018-08-13 11:11:03
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie  kontenerowej stacji transformatorowej

2018-08-13 11:08:12