Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000) podaje się do publicznej wiadomości: Zarządzenie nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

2018-06-19 14:30:29
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w działkach o nr ewid. 437/1, 515, 670, 671, 767, 913, 921, 984/10, 984/11, 1002, 1003/2, 1019, 1044/17, 1045, 1083, 1084, 1129, 1130, 3918, 3920, 4101, 4103, 4230/9, 4248/2, 4248/9, 4248/16, 4248/20, 4248/21, 4253/8 w miejscowości Przysucha etap I.

2018-06-18 11:20:59
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Janików w działkach o nr ewid. 483/2,480,479/2,479/1.

2018-06-07 14:22:04
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz ze studniami rewizyjnymi i studzienkami inspekcyjnymi na działkach o nr ewid. 1553/8, 1607, 1562, 4500/9 i 4500/2 w miejscowości Przysucha.

2018-05-15 13:01:45
Obwieszczenie

Obwieszczenie w  sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie odcinka napowietrznej  linii  średniego napięcia 15 kV na kablową w  działce  o nr  ewid.  2607 położonej w miejscowości Przysucha  

2018-04-26 13:36:34
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowości Skrzyńsko przy Pl. Św. Marka - została wydana decyzja z dnia 25.04.2018 znak ZPI 6733.3.2018.

2018-04-25 12:16:54
Zawiadomienie

Biuro Geodezyjno Kartograficzne "MAPEX" s.c. w Przysusze informuje, że z powodu niemożliwości doręczenia zawiadomień o czynnościach przejęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej 837 położonej w obrębie Przysucha gm. Przysucha przy ul. Konopnickiej, pisma dotyczące  współwłaścicieli nieruchomości zostały złożone w Urządzie Gminy i Miasta w Przysusze.

2018-04-17 09:06:27
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na  „Demontażu napowietrznej stacji trafo oraz budowa nowej napowietrznej stacji trafo w nowej lokalizacji, przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN (wymiana przewodów aluminiowych na przewody izolowane typu AsXSn) wraz z wymianą istniejących stanowisk słupowych na nowe oraz przebudowa przyłączy napowietrznych (wymiana gołych przyłączy typu aluminiowego na izolowane typu AsXSn)  na działkach położonych w miejscowości Ruski Bród.

2018-04-03 13:45:39
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie drogi gminnej na działce o nr. ewid. 1637 położonej w miejscowości Skrzyńsko przy Placu Św. Marka.

2018-03-26 11:55:44
Obwieszczenie

Obwieszczenie wydane w toku postępowania administracyjnego prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej w celu określenia warunków hydrogeologicznych w podłożu projektowanej drogi ekspresowej S-12 na odcinku granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe (bez węzła), pow. przysuski, szydłowiecki, radomski, woj. mazowieckie”.

2018-03-26 11:04:47